Phần mềm quản lý thiết bị chuyên nghiệp PM

15/06/2017 1:57 SA
 1. Giới thiệu
  • Theo sự phát triển, vận hành của doanh nghiệp, cơ quan, thường phát sinh nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật dụng phục vụ công việc. Việc này chiếm một khoản kinh phí đáng kể trong vốn đầu tư. Hằng năm các doanh nghiệp đều dành một khoản kinh phí cho việc bảo dưỡng và trang bị thêm các trang thiết bị mới
 • Những truy vấn đặt ra cho nhà quản trị là:
 • Đã sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện tại chưa?
 • Bao nhiêu kinh phí đầu tư cho việc bảo dưỡng và trang bị thêm các thiết bị mới là hợp lý?
 • Thực trạng phân bổ và sử dụng các trang thiết bị vật dụng trong doanh nghiệp như thế nào?
 • Khi nào một thiết bị, vật dụng(tài sản) nên được thanh lý là hiệu quả nhất (cân bằng giữa chi phí bảo dưỡng, thanh lý, và mua sắm mới)?
 • Chi phí đầu tư trang thiết bị, vật dụng đã được khấu hao như thế nào?
 • Khi nào thì chi phí đầu tư sẽ được hoàn vốn, và lợi nhuận phát sinh trong nguồn vốn đầu tư như thế nào?
 • Giải trình chi tiết quá trình bảo dưỡng tài sản? sự hợp lý và cần thiết cho việc bảo dưỡng.
 • Thực tế tổng kinh phí đầu tư cho thiết bị, vật dụng trong doanh nghiệp là bao nhiêu? Tổng tài sản hữu hình của doanh nghiệp như thế nào?
 • Xuất phát từ nhu cầu ở trên, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc mong đợi một hệ thống phần mềm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cơ quan là cần thiết. Các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư một khoản khinh phí hợp lý để xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp cho các nhà quản trị thông tin kìp thời, giúp cho việc quản trị doanh nghiệp hiệu quả
 1. Quy trình nghiệp vụ
 1. Các tính năng phần mềm
 • Hệ thống phần mềm PM quản trị toàn vặn quy trình sống của thiết bị, vật dụng(tài sản). Cung cấp hệ thống các báo cáo reports đáp ứng yêu cầu truy vấn của người dùng, của lãnh đạo doanh nghiệp, kết hợp với các thiết bị ngoại vi đọc mã vạch, in tem, kiểm kho,…
 • Hệ thống phần mềm bao gồm các phân hệ sau:
  • Quản lý tài sản
   Thông tin chi tiết, thông số kĩ thuật, mô tả thêm
  • Khấu hao tài sản
   Chi tiết quá trình khấu hao tài sản
  • Bảo dưỡng, nâng cấp tài sản
   Chi tiết lịch sử và kế hoạch bảo dưỡng tài sản. Nhắc nhở và cảnh báo bằng màu sắc
  • Luân chuyển tài sản
   Quản lý luân chuyển tài sản giữa nhân viên, phòng ban, khu vực, chi nhánh
  • Tích hợp các thiết bị ngoại vi
   Tương thích với tất cả các thiết bị kiểm kho, máy đọc mã vạch, máy in tem, ...
  • Quản lý danh mục
   Nhà cung cấp, Loại tài sản, Tình trạng tài sản, Phòng Ban, Khu vực, Nhân viên
  • Bảo mật
   Phân quyền người dùng trên từng tính năng và áp dụng các thuật toán tiên tiến (SHA1/MD5)
  • Báo cáo và kiểm kê tài sản
   Cung cấp các báo cáo động, đáơ ứng mọi nhu cẩu truy vấn thông tin của doanh nghiệp. Các báo cáo kiểm kê tài sản theo thời gian một cách chính xác