Phần mềm Quản lý nhân sự toàn diện HRMSoft

15/06/2017 3:25 SA

1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Là Giải pháp quản lý nhân sự toàn diện (Human Resource Management Software)

 • Phần mềm được xây dựng trên nền tảng nghiệp vụ theo chuẩn quản lý công chức nhà nước ban hành và các tiêu chuẩn đánh giá cán bộ của Bộ Nội vụ và Bộ giáo dục đào tạo.
 • Để quản lý có hiệu quả, nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước trên con đường đổi mới, chúng tôi đã nghiên cứu mô hình nghiệp vụ, thiết kế và xây dựng một chương trình quản lý cán bộ công chức theo mô hình mạng.
 • Hình thành một CSDL tập trung lưu trữ đầy đủ các thông tin về cán bộ công chức trong toàn Đơn vị nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhân sự.

1.2 Về mặt nghiệp vụ:

 • Thuận tiện trong công tác theo dõi, thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCC.
 • Rút ngắn thời gian tra cứu, tìm kiếm thông tin về CBCC. Theo dõi được tình hình biến động CBCC.
 • Quản lý hầu hết các thông tin liên quan đến CBCC cùng các thân nhân có liên quan với CBCC đó.
  Thuận tiện trong công tác quản lý quỹ lương của các đơn vị, quản lý và hỗ trợ quyết định về mặt diễn biến lương, phụ cấp.
 • Lưu trữ tất cả các diễn biến lương từ ngày công tác đến thời điểm hiện tại
  Hỗ trợ cán bộ tiền lương danh sách CBCC đến kỳ tăng lương: Ngạch, bậc tiếp theo, số tiền tăng thêm của Ngân sách.
 • Thống kê tỷ trọng ngạch, bậc lương của toàn bộ đơn vị...

1.3 Hỗ trợ đắc lực cho việc đánh giá chất lượng công chức:

 • Theo dõi Quá trình đào tạo của mỗi CBCC về tất cả các loại đào tạo: Văn hóa, Chuyên môn, Ngoại ngữ, Tin học, Quản lð Hành chính nhà nước, Lð luận... cùng tất cả các thông tin có liên quan như Trình độ, Bằng cấp, Nơi đào tạo, thời gian đào tạo, các thông tin phụ có liên quan khác.
 • Theo dõi, cập nhật thông tin về Kinh nghiệm công tác, các chức danh đã đảm nhiệm trong quá khứ.
  Quyết định việc tuyển dụng, bố trí, tiếp nhận, điều động, nâng lương và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với CBCC.

Hình 01: Giải pháp tổng quản trị nguồn nhân lực

Hình 02: Quản lý thông tin hồ sơ cán bộ

Hình 03: Quản lý thông tin các quá trình cán bộ

Hình 04: Quản lý lương cán bộ

Hình 05: Quản lý thông tin tuyển dụng cán bộ

Hình 06: Quản lý thông tin bảo hiểm cán bộ

Hình 07: Quản lý thông tin thi đua khen thưởng cán bộ


2 TÍNH NĂNG NGHIỆP VỤ
2.1 TUYỂN DỤNG
- Tạo đợt tuyển dụng mẫu
- Quản lý hồ sơ ứng viên
- Quản lý thi tuyển và phân bổ ứng viên
2.2 HỒ SƠ NHÂN SỰ
- Quản lý đơn vịphòng ban
- Nhập khẩu dữ liệu nhân sự
- Danh sách nhân sự
- Quản lý Hồ sơ nhân sự
- Thông tin chính
- Thông tin chính trị
- Lịch sử bản thân
- Quan hệ gia đình
- Tuyển dụng – hợp đồng
- Lương, phụ cấp – bảo hiểm
- Quá trình công tác trong nước
- Quá trình công tác nước ngoài
- Quá trình công tác sau đại học
- Quá trình chức vụ chính quyền
- Quá trình chức vụ Đảng đoàn
- Quá trình Đại biểu QH, HĐND
- Quá trình Đào tạo chuyên môn
- Quá trình bồi dưỡng
- Quá trình khen thưởng
- Quá trình kỷ luật
- Quá trình nghiên cứu
- Quá trình đánh giá
- Quản lý tuyển dụng hợp đồng
- Quản lý quá trình bảo hiểm
- Quản lý bổ nhiệm chức vụ
- Quản lý quá trình đào tạo
- Quản lý quá trình bồi dưỡng
- Quản lý công tác nước ngoài
- Quản lý khen thưởng
- Quản lý kỷ luật
- Quản lý nghỉ hưu
- Quản lý danh sách đảng viên
2.3 TIỀN LƯƠNG
- Danh sách lương & phụ cấp
- Quản lý nâng lương thường xuyên 
- Quản lý nâng, chuyển ngạch lương
2.4 CHẤM CÔNG
- Khai báo, quản lý thiết bị chấm công
- Khai báo quản lý thời gian ca làm việc
- Khai báo quản lý chế độ của nhân viên
- Quản lý thời gian vào ra
- Xem báo cáo
2.5 BẢO HIỂM
- Tạo đợt kê khai bảo hiểm
- Bảng kê khai chi tiết bảo hiểm
- Khai báo đăng ký chế độ ốm đau thai sản, nghỉ dưỡng sức
2.6 TÌM KIẾM – BÁO CÁO
- Tìm kiếm nhanh
- Tìm kiếm nâng cao
- Thông kê số liệu
- Báo cáo