Danh sách khách hàng

25/06/2017 12:30 SA

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU SỬ DỤNG GIẢI PHÁP

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỔNG THỂ UNISOFT

TT

KHÁCH HÀNG

TÊN DỰ ÁN

NỘI DUNG CHÍNH

1.     

Học Viện Tài Chính

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

2.     

Đại học Sư phạm Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

3.     

Đại học Sư phạm Hà nội 2

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

4.     

Đại học Ngoại thương

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo chương trình tiên tiến theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

5.     

Viện đào tạo Quốc tế - ĐH Kinh tế quốc dân

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

6.     

Đại học Y Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

7.     

Đại học Dược Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

8.     

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

9.     

Đại học Kiến trúc Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

10.

Học viện Ngoại giao

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

11.

Học viện Giáo dục

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

12.

Học viện Hành chính

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chếTín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

13.

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải dương

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

14.

Đại học Sân khấu Điện ảnh

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chếTín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

15.

Đại học Đại Nam

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

16.

Đại học Công nghiệp Quảng ninh

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

17.

Đại học Nội vụ Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chếTín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

18.

Đại học Kinh tế Đại học Thái nguyên

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

19.

Đại học Hạ Long

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chếTín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

20.

Đại học Tân Trào

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chếTín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

21.

Đại học Kinh tế Nghệ An

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chếTín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

22.

ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chếTín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

23.

ĐH Thể dục Thể thao Thanh hóa

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chếTín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

24.

Đại học Kỹ thuật Hậu Cần CAND

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

25.

Đại học Lao Động - Xã Hội (CSII)

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chếTín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

26.

Học Viện Cảnh sát nhân dân

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý Thời khóa biểu Niên chế

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý phòng đào tạo

27.

Học viện Chính trị Quốc phòng

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

28.

Học viện Chính trị khu vực I

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

29.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

30.

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

31.

Cao đẳng Y tế Hà đông

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

32.

Cao đẳng Công nghiệp Nam định

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

33.

Cao đẳng Dệt may thời trang Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

34.

Cao đẳng Y Thanh hóa

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

35.

Cao đẳng Cộng đồng Hải phòng

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

36.

Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

37.

Cao đẳng Sư phạm Hà giang

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

38.

Cao đẳng Sư phạm Lào cai

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế và Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

39.

Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế và Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

40.

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

41.

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật phú thọ

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

42.

Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

43.

Cao đẳng Nghề Thiết bị Y tế

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo UniSoft và phần mềm thư viện ULIB

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán

44.

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

45.

Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

46.

Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

47.

Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

48.

Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

49.

Cao đẳng Du lịch Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

50.

Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý Cán bộ HRSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý Cán bộ HRSoft

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý

51.

Cao đẳng ASEAN

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

52.

Cao Đẳng Dược Trung Ương - Hải Dương

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

53.

Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

54.

Cao đẳng Giao thông vận tải Miền trung

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế và Tín chỉ UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Tín chỉ UniSoft

-         Chuyển đổi và xây dựng CSDL ban đầu

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa và Sinh viên đăng ký học

55.

Cao đẳng Nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

56.

Trung cấp Xây dựng số 4

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

57.

Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà nội

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

58.

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống Niên chế UniSoft

-         Cung cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế Niên chế UniSoft

-         Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo vụ khoa

59.

Sở Tài chính Hà nội

Xây dựng Website và Phần mềm báo cáo thống kê

-         Xây dựng Website và Phần mềm báo cáo thống kê

60.

Bộ Ngoại giao

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý khoa học

-         Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý khoa học

61.

Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý cán bộ

-         Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý cán bộ

62.

Bộ Y tế

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý nguồn nhân lực Y tế

-         Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý nguồn nhân lực Y tế

63.

Viện nghiên cứu Lập pháp

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý khoa học

-         Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý khoa học

64.

Ban Điều phối viện trợ nhân dân

Cung cấp Phần mềm quản lý các Tổ chức và Dự án phi Chính phủ Nước ngoài tại Việt Nam

-         Quản lý Cấp phép, Quản lý Công văn

-         Quản lý thị thực, cán bộ

-         Quản lý dự án

-         Quản trị hệ thống

65.

Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ

Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo

-         Cung cấp, cài đặt và chuyển giao Phần mềm Quản lý đào tạo