TT

Mô tả chức năng phần mềm

Mô tả chức năng phần mềm

Mô tả chức năng phần mềm

I

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH

II

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1

Phân hệ Quản lý sinh viên

Phân hệ Quản lý sinh viên

Phân hệ Quản lý sinh viên

2

Phân hệ Lập kế hoạch và xây dựng thời khóa biểu

Phân hệ Lập kế hoạch và xây dựng thời khóa biểu

Phân hệ Lập kế hoạch và xây dựng thời khóa biểu

3

Phân hệ quản lý kết quả học tập

Phân hệ quản lý kết quả học tập

Phân hệ quản lý kết quả học tập

4

Phân hệ Quản lý tài chính sinh viên

Phân hệ Quản lý tài chính sinh viên

Phân hệ Quản lý tài chính sinh viên

5

Cổng thông tin giảng viên

Cổng thông tin giảng viên

Cổng thông tin giảng viên

6

Cổng thông tin sinh viên

Cổng thông tin sinh viên

Cổng thông tin sinh viên

7

Phân hệ Khảo sát & đánh giá chất lượng đào tạo

Phân hệ Khảo sát & đánh giá chất lượng đào tạo

Phân hệ Khảo sát & đánh giá chất lượng đào tạo

8

Thanh toán giảng dạy

Thanh toán giảng dạy

Thanh toán giảng dạy

9

Ứng dụng Mobile sinh viên và phụ huynh

Dịch vụ một cửa

Quản lý ký túc xá

10

 

Ứng dụng Mobile sinh viên và phụ huynh

Dịch vụ một cửa

11

 

 

Ứng dụng Mobile sinh viên và phụ huynh

III

 

PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM

PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM

1

 

Quản lý ngân hàng câu hỏi

Quản lý ngân hàng câu hỏi

2

 

Quản lý ngân hàng đề thi

Quản lý ngân hàng đề thi

3

 

Tổ chức kỳ thi

Tổ chức kỳ thi

4

 

Sinh viên thi trực tuyến online

Sinh viên thi trực tuyến online

5

 

Quản lý báo cáo

Quản lý báo cáo

IV

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1

 

 

Quản lý danh mục

2

 

 

Quản lý hồ sơ

3

 

 

Quản lý các quá trình hoạt động

4

 

 

Đánh giá cán bộ

5

 

 

Quản lý nâng lương

6

 

 

Thuyên chuyển cán bộ

7

 

 

Bổ nhiệm ngạch

8

 

 

Quản lý thi đua khen thưởng

V

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

 

Đơn giá thuê cho 01 năm: 400.000.000 đ

Đơn giá thuê cho 01 năm: 600.000.000 đ

Đơn giá thuê cho 01 năm: 850.000.000 đ