Phần mềm Quản lý hoạt động khoa học công nghệ SciSoft

15/06/2017 1:57 SA

1. Định hướng, Kế hoạch khoa học
 1.1 Xây dựng Định hướng nhiệm vụ khoa học dài hạn:
 1.2 Xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ khoa học hàng năm:
 1.3 Điều chỉnh, bổ sung Định hướng, Kế hoạch khoa học
 
2. Đề tài khoa học
2.1 Đăng ký đề tài
Cập nhật thông tin về đề tài, chủ nhiệm, đề tài, cán bộ tham gia nghiên cứu đề tài, tham gia đăng ký hàng năm.
Kiểm tra đề tài trùng lặp: toàn bộ hoặc chỉ một phần của đề tài được nghiên cứu trước đó.
Quản lý thông tin bổ sung cho đề tài, cho phép đính các file theo từng đề tài
Các biểu mẫu văn bản liên quan:
-         Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm đề tài
-         Phiếu đăng ký đề tài
-         Đề cương đề tài
 
2.2 Thành lập Hội đồng
Tờ trình Viện trưởng về việc thành lập Hội đồng.
-          Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét duyệt.
-          Hội động thẩm định nội dung, kinh phí.
-          Hội đồng nghiệm thu sơ bộ.
-          Hội đồng nghiệm thu chính thức.
Quyết định thành lập Hội đồng (những cán bộ tham gia thực hiện đề tài không có tên trong Hội đồng).
Các mẫu văn bản liên quan (in).
 
2.3 Họp Hội đồng
Quy trình họp Hội đồng.
Thang điểm đánh giá, phiếu đánh giá.
Cập nhật các kết quả đánh giá của Hội đồng.
Biên bản họp Hội đồng.
Các mẫu văn bản liên quan (in)
 
2.4 Quản lý thực hiện đề tài
Cập nhật thông tin tình hình thực hiện đề tài.
Quản lý Báo cáo tình hình thực hiện đề tài (6th/lần).
Quản lý việc phân bố kinh phí, tạm ứng kinh phí, quyết toán kinh phí đề tài.
Các mẫu văn bản liên quan.
-          Giấy mời cán bộ hội đồng theo đề tài
-          Phiếu đánh giá theo tiêu chí của từng thành viên hội đồng (2 mẫu đã hoặc chưa có điểm)
-          Biên bản họp hội đồng
 
3. Chuyên đề khoa học
Quản lý đăng ký, ký hợp đồng, nghiệm thu chuyên đề.
Quản lý việc phân bổ kinh phí, tạm ứng kinh phí, quyết toán kinh phí chuyên đề.
Các mẫu văn bản liên quan (Hợp đồng, Báo cáo kinh phí)
 
4. Hội thảo, tọa đàm khoa học
Quản lý hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học.
Quản lý các tài liệu liên quan đến nghiên cứu, hội thảo (báo cáo, tham luận, ký yếu, chuyên đề, sách báo…)
Các mẫu văn bản liên quan.
 
5. Biên tập, xuất bản sách, tài liệu khoa học
Quản lý đăng ký, ký hợp đồng, phê duyệt bản thảo.
Quản lý phân bổ kinh phí, tạm ứng kinh phí, quyết toán kinh phí biên tập, xuất bản.
Các mẫu văn bản liên quan (Hợp đồng, Báo cáo kinh phí)
 
6. Tìm kiếm thống kê
Thông kê đề tài theo các cấp, lĩnh vực nghiên cứu, kết quả thực hiện, năm thực hiện, tên chủ nhiệm đề tài, tên đề tài (có thể thống kê theo từng mục hoặc kết hợp nhiều mục).
Cho phép người dùng tra cứu thông tin bất kỳ của đề tài (toàn văn, tóm tắt…).

7. Các chức năng khác
Quản lý kinh phí, các hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan chủ quản.
Quản lý hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ: theo mẫu của Viện cấp.
 
8. Quản lý người dùng
Phân quyền đến từng chức năng phần mềm
Với người dùng quản lý: cho phép theo dõi các thông tin đề tài trong phạm vi chức năng quản lý
Với cán bộ đăng ký đề tài: chỉ được phép xem, sửa, xóa thông tin đề tài mình đăng ký. Không được phép xem thông tin đề tài khác
 
9. Các mẫu báo cáo kết xuất đầu ra
9.1.      Định hướng nhiệm vụ khoa học giai đoạn...
9.2.      Kế hoạch nhiệm vụ khoa học năm...
9.3.      Thuyết minh đề tài
9.4.      Quyết định thành lập hội đồng tuyển chọn
9.5.      Quyết định thành lập hội đồng thẩm định
9.6.      Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu sơ bộ
9.7.      Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu chính thức
9.8.      Phiếu đánh giá đề tài tuyển chọn
9.9.      Phiếu đánh giá đề tài nghiệm thu sơ bộ
9.10.  Phiếu đánh giá đề tài nghiệm thu chính thức
9.11.  Biên bản họp hội đồng tuyển chọn
9.12.  Biên bản họp hội đồng thẩm định
9.13.  Biên bản họp hội đồng nghiệm thu sơ bộ
9.14.  Biên bản họp hội đồng nghiệm thu chính thức
9.15.  Bản nhận xét của thành viên hội đồng tuyển chọn
9.16.  Bản nhận xét của thành viên hội đồng thẩm định
9.17.  Bản nhận xét của thành viên hội đồng nghiệm thu sơ bộ
9.18.  Bản nhận xét của thành viên phản biện hội đồng nghiệm thu sơ bộ
9.19.  Bản nhận xét của thành viên hội đồng nghiệm thu chính thức
9.20.  Bản nhận xét của thành viên phản biện hội đồng nghiệm thu chính thức
9.21.  Hợp đồng thực hiện đề tài
9.22.  Báo cáo tình hình thực hiện đề tài
9.23.  Giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu
9.24.  Phiếu đăng ký đề tài
9.25.  Đề cương đề tài
9.26.  Lý lịch khoa học cá nhân
9.27.  Báo cáo kinh phí thực hiện đề tài
9.28.  Các mẫu khác (có thể cập nhật các mẫu mới)