Trúng thầu cung cấp phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ Học viện Giáo dục

25/06/2017 5:38 SA

Học viện Quản lý giáo dục được thành lập trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo theo Quyết định số: 501/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tên giao dịch của Học viện:

           Tên Tiếng Việt: Học viện Quản lý Giáo dục

Tên Tiếng Anh: National Academy of Education Management (NAEM)

Trụ sở: 31 Phan Đình Giót, p. Phương Liệt,q.Thanh Xuân,tp. Hà Nội.

 Số điện thoại: (84)-04-38643352

 Số Fax: (84)-04-38641802 

 Website: www.naem.edu.vn

Chức năng

Học viện Quản lý giáo dục có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Nhiệm vụ

a) Đào tạo, bồi dưỡng

Học viện QLGD là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đào tạo trình độ đại học: Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục, Công nghệ thông tin, Tâm lý học, Giáo dục học; Đào tạo thạc sĩ: Quản lý giáo dục; Công nghệ thông tin, Tâm lý học lâm sàng; Đào tạo tiến sĩ: Quản lý giáo dục.

Đào tạo, bồi dưỡng các chương trình nâng cao năng lực, chuẩn chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các trường đại học và cao đẳng, Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra, Quản lý nhà nước (chương trình chuyên viên, chuyên viên chính)...., các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu khác.

b) Nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về khoa học quản lý giáo dục;

- Nghiên cứu những vấn đề về định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục.

- Tham mưu, tư vấn, ứng dụng khoa học quản lý giáo dục cho các cơ quan QLGD và cơ sở GD & ĐT.

- Thẩm định về mặt khoa học quản lý giáo dục đối với các công trình nghiên cứu, dự án có liên quan.

c) Hỗ trợ và liên kết chuyên môn vối các đơn vị trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CB QLGD

- Xây dựng và phát triển chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CB QLGD

- Tổ chức liên kết, phối hợp giữa các trường, các khoa cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo nhằm  đảm  bảo tính liên thông trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của ngành.

- Cung cấp thông tin về khoa học quản lý giáo dục, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý giáo dục, tổ chức trao đổi về kinh nghiệm quản lý giáo dục.

d) Hợp  tác quốc tế

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài  trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng về khoa học quản lý giáo dục.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ trường Đại học, quy định của Pháp luật và các nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền giao.